Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van paardenhaarsieraad.nl.

2. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat koper deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van paardenhaarsieraad.nl.

3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door paardenhaardsieraad.nl. paardenhaarsieraad.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren of eventueel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

4. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan. Alle door paardenhaarsieraad.nl gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief een gedeelte van de verzendkosten. Deze prijzen kunnen te allen tijde door paardenhaarsieraad.nl worden aangepast.

5. Alle producten vervaardigd door paardenhaarsieraad.nl zullen per aangetekende post worden verzonden tenzij expliciet anders is overeengekomen.

6. Betaling van het aan paardenhaarsieraad.nl verschuldigde bedrag kan alleen geschieden op de wijze die vermeld wordt bij ‘Betaalwijze’. Eventuele andere vormen van betalen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van paardenhaarsieraad.nl.

7. De bestelde goederen worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling binnen zes weken verzonden. Indien bestelde artikelen niet volledig of niet geleverd kunnen worden en de klant reeds heeft betaald, zullen de reeds te veel betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden.

8. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens en de betaling in ons bezit zijn, en is daarom niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door een fabrikant, de posterijen of de koeriersdienst, kan de klant geen rechten jegens.paardenhaarsieraad.nl doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is paardenhaarsieraad.nl daarom niet aansprakelijk.

9. De aangeleverde paardenharen dienen van de staart van paard of pony te zijn. De paardenharen dienen schoon te zijn en met een elastiekje samengebonden te worden.

10. Het niet kunnen vervaardigen van een sieraad met de door de klant opgestuurde paardenharen is geheel ter beoordeling van paardenhaarsieraad.nl. Paardenhaarsieraad.nl is niet verplicht de haren te retourneren aan de klant.

11. Het risico van de te leveren producten gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan paardenhaarsieraad.nl zijn altijd voor rekening van de klant.

12. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door paardenhaarsieraad.nl worden geweigerd.

13. Paardensieraad.nl verbindt zich tegenover de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De klant dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in maat van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van paardenhaarsieraad.nl te verlangen.

14. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien klant het sieraad in contact heeft gebracht met water of andere vloeistoffen.

15. De goederen kunnen, binnen zeven dagen retour gezonden worden. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending ontvangt de klant 50% van het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening. Volledige restitutie is niet mogelijk omdat het product speciaal voor de klant gemaakt is.

16. Klachten moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan paardenhaarsieraad.nl worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegenover ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

17. Paardenhaarsieraad.nl is nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van paardenhaarsieraad.nl.

18. In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, is paardenhaarsieraad.nl nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen.

19. Indien paardenhaarsieraad.nl wegens enige andere reden schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (excl. omzetbelasting) van de betreffende goederen of diensten.

20. De gegevens die door u worden ingevuld, worden geregistreerd conform de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken en om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

21. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Foto’s en woord- en beeldmerken die eigendom zijn van paardenhaarsieraad.nl mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van paardenhaarsieraad.nl.